Welkom
Webdesign
Webdesign
Online visitekaartje
Webhosting
Hostingpakketten
Domeinregistraties
E-promotion
PC Hersteldienst
Contact
contact
Algemene info


Algemene Verkoopsvoorwaarden

  

  •  

Sites2b streeft er naar om onze klanten service, kwaliteit en dienst na verkoop aan te kunnen bieden voor een concurentiŽle prijs. Daardoor houden wij onze voorraad beperkt en worden de meeste produkten op bestelling geleverd. Sites2b streeft er naar om alle bestellingen (in voorraad bij de leverancier) te leveren binnen de 2 werkdagen, met uitzondering van: bestellingen minder dan 300€, bestellingen waar er ook installatiewerk nodig is, bestellingen waarvan het voorschot niet is betaald, bestellingen aan huis geleverd.

In geval van een laatijdige levering ondanks onze inspanningen kan de klant onder geen beding enige schadevergoeding of compensatie bekomen, noch materieel, financieel of onder de vorm van dienstverlening.

  •  

Garantiebepalingen zijn gelijk of beperken die van de invoerder/leverancier/fabrikant. Op herstellingen heeft de klant 6 maand garantie met een maximum van 3 werkuren en de prijs van eventueel vervangen en opnieuw defecte componenten (voor zover dit defect veroorzaakt werd door fabricagefouten). Op het correct werken van software en besturingssystemen kan er geen garantie gegeven worden gezien de externe factoren en de aanwezigheid van een internetverbinding.

  •  

Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd na ondertekening van de offerte of bestelbon, bevestiging via email of telefoon of na betaling van een voorschot. Betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar bij annulatie van de bestelling. Protest dient ons binnen de 8 dagen na de factuurdatum te bereiken via aangetekend schrijven. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.


Webdesignfacturen dienen steeds contant betaald te worden of via overschrijving op onze rekening uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Eventuele contantkortingen worden slechts toegekend bij contante betaling of wanneer het volledige factuurbedrag voor die datum op onze rekening is gestort. Bij laattijdige betaling kunnen nalatigheids- administratie- en herinneringskosten aangerekend worden.


Facturen van Pc-systemen, onderdelen, herstellingen of software worden altijd contant betaald, hetzij in cash, hetzij via banksys-visa-amex, hetzij via voorafgaandelijke overschrijving op onze rekening. Elke levering dient betaald te zijn voor de overdracht van de goederen. 

Als service aan onze klanten biedt Sites2b de mogelijkheid om aan huis te leveren/herstellen/diensten te verlenen en de klant (met een geschikte, werkende vaste telefoonlijn) thuis of op de zaak de mogelijkheid te bieden met bancontact-visa-amex te betalen.

De klant erkent dat deze service geen afbreuk doet aan het feit dat alle verkopen/herstellingen/verleende diensten per definitie op ons kantoor hebben plaatsgevonden en dit dus geen verkoop op afstand betreft.

Sites2b noch banksys dragen verantwoordelijkheid, direct of indirect, mocht de betaling via bancontact-visa-amex niet kunnen plaatsvinden en kunnen dus op geen enkele wijze daarvoor verantwoordelijk zijn noch kan er daarvoor enige schadevergoeding gevraagd worden.  

Protest van een factuur dient ons te bereiken binnen de 8 kalenderdagen en via aangetekend schrijven.


Gezien de specifieke aard van onze goederen kunnen er bij laattijdige betaling meteen nalatigheids- administratie- en herinneringskosten aangerekend worden zonder officiŽle ingebrekestelling en met een minimum van 25€ per maand vermeerderd met 1% interest per begonnen maand op het openstaande factuurbedrag incl BTW en eventuele juridische en andere kosten verbonden aan het innen van de openstaande schuld. Sites2b behoud zich het recht om afwijkingen toe te staan voor individuele klanten, maar bij niet naleven van deze individuele voorwaarden meteen, met terugwerkende kracht en zonder voorafgaande kennisgeving terug te grijpen naar de algemene hiervoor beschreven voorwaarden.

  •  

Goederen, hardware en software blijven eigendom van sites2b tot de volledige betaling van de factuur.

  •  

Het volledige vruchtgebruik van ‘creatieve diensten’ (vb webdesign, ontwerpen van logo’s, lay-out, Ö) vangt pas aan na de volledige betaling van de factuur, tot dat moment blijft het volledige websiteproject (incl hosting en eventuele domeinnamen) auteursrechtelijk eigendom van Sites2b. Sites2b behoud zich het recht om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te beperken bij laattijdige betaling van de factuur

  •  

Sites2b behoud zich het recht om samenwerking te weigeren met personen, organisaties of bedrijven zonder verhaal of opgaaf van redenen. Sites2b weigert met onmiddellijke ingang samenwerking met o.a. personen of organisaties met een visie of mening die deontologisch of creatief niet verenigbaar is met de visie van sites2b zonder dat enig verhaal of directe of indirecte schadevergoeding of enerlij andere vorm van compensatie mogelijk is, bijvoorbeeld (opsomming louter indicatief en niet beperkend) personen of organisaties met (extreme of discriminerende) politieke of religieuze standpunten, discriminatie, pornografie, kansspelen, onwettige of illegale activiteiten, wares, spam,... Websites die onze servers misbruiken voor dergelijke activiteiten of inhoud worden met onmiddellijke ingang permanent van onze servers verwijderd en de samenwerking met deze klanten wordt onmiddellijk stopgezet zonder dat enig verhaal of directe of indirecte schadevergoeding of enerlij andere vorm van compensatie mogelijk is van Sites2b tov de klant. De kosten voor deze stopzetting en andere dervingskosten kunnen worden doorgerekend aan de klant.

  •  

De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website. Sites2b kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor copyrightschendingen door teksten, foto’s, logo’s of andere informatie op de website of door de aard van de teksten, foto’s, logo’s of andere informatie.

  •  
  •  

Alle bezoekers worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze volledig en zonder fout te aanvaarden en na te leven.